HER-CMS

Nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe Compliance Hệ thống quản lý trong bối cảnh dịch bệnh

EIFEC ES2001.06: HBY /HER

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và cung cấp hướng dẫn để thiết lập, thực hiện, duy trì, xem xét và cải thiện một HER Compliance Hệ thống quản lý trong bối cảnh dịch bệnh cho tất cả các tổ chức. Nó giúp họ tuân thủ các Nguyên tắc và Khuôn khổ Quy định và các cam kết tự nguyện áp dụng cho các hoạt động của họ, cũng như ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với những điều khôngcompliance sự kiện.

Với bối cảnh phi thường do đại dịch gây ra, để "không bỏ lại những người bình thường và các tổ chức đơn giản nhất" và "giúp họ an toàn trong kinh doanh và đảm bảo cho công chúng rằng họ đang làm những điều đúng đắn, tuân thủ" , một phiên bản đơn giản của Tiêu chuẩn này cũng đã được tạo ra, vì lợi ích của tất cả các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Neithher trong số hai Tiêu chuẩn đề cập cụ thể đến cách phát triển một Hệ thống quản lý rủi ro cụ thể (chính thức hoặc không chính thức): chúng giải quyết cách thức chính thức hóa, quản lý và lập tài liệu HER Compliance với các Nguyên tắc và Khung quy định.

CMS có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào một hệ thống quản lý tổng thể và các Tiêu chuẩn có thể được sử dụng cùng vớiher tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ví dụ: ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 27001 và ISO 19600) và tiêu chuẩn quản lý (ví dụ: ISO 26000 và ISO 31000).

EIFEC ES2001.06: HBY /HER

Tiêu chuẩn này phù hợp với mọi loại hình tổ chức và bao gồm một hướng dẫn cụ thể để sử dụng.

Đọc thêm...

EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

Tiêu chuẩn đơn giản hóa này được tùy chỉnh cho MSME và yêu cầu một quy trình đánh giá đơn giản cụ thể.

Đọc thêm...