CÔNG NHẬN  

KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

Công nhận là sự thừa nhận chính thức rằng một tổ chức có đủ năng lực để thực hiện các quá trình, hoạt động hoặc nhiệm vụ cụ thể (được trình bày chi tiết trong phạm vi công nhận) một cách đáng tin cậy và chính xác. Việc cung cấp sự công nhận phải:  

  • được thực hiện một cách vô tư
  • khách quan, minh bạch và hiệu quả
  • sử dụng các đánh giá viên có năng lực chuyên môn cao và các chuyên gia kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực liên quan
  • sử dụng các đánh giá viên (và các nhà thầu phụ) đáng tin cậy, có đạo đức và năng lực trong cả quá trình công nhận và các lĩnh vực kỹ thuật liên quan

Sự công nhận mang lại sự tự tin trong các chứng chỉ và tuyên bố về sự phù hợp. Nó củng cố chất lượng của kết quả bằng cách đảm bảo khả năng truy nguyên, khả năng so sánh, tính hợp lệ và tính khả chuyển của chúng.